ตรวจเวลาเข้าโรงเรียนอุทัย
แจ้งผลเสี่ยง 0 ร. มส.
เลขประชาชนนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง โรงเรียนจะเพิ่มระบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนด้านบวกและด้านลบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและสถิติรายบุคคล ผู้ปกครองสามารถติดตามได้ทางระบบนี้