โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
114 87 201 0
78 91 169 0
85 70 155 0
70 52 122 0
36 67 103 0
32 69 101 0
รวม415436851 0